Štvrtok 4. 6. 2020

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Statistics

Počet návštev: 1373797

Otvorenie prevádzky Základnej školy, Sľažany 122

Prevádzka školy sa začína 1.6.2020 pondelok

Nástup do školy je možný len s prineseným čestným vyhlásením rodiča o zdravotnom stave dieťa Cestne_vyhlasenie.pdf ( Kto si ho nemá možnosť vytlačiť je možné si ho prevziať v piatok 29.5 v ZŠ)

Vstup rodičov do areálu školy je zakázaný, deti odovzdávajú a preberajú po vyučovaní pri určených bránach.

Príchod žiakov do školy:

5. roč. žiaci z Velčíc            7:20 – 7:30 bočný vchod – dolná brána

4. roč. žiaci z Velčíc            7:20 – 7:30 hlavný vchod – hlavná brána

5. roč. žiaci zo Sľažian        7:30 – 7:40 bočný vchod – dolná brána

4. roč. žiaci zo Sľažian        7:30 -  7:40 hlavný vchod – hlavná brána

Vyučovanie a obed:

Vyučovanie  žiakov 4.roč.   7:45 – 11:40  v učebni 8. roč.

Obed žiakov 4. roč.              11:40 – 12:00  s učiteľom, kt. vyučuje poslednú hodinu  

Vyučovanie žiakov 5. roč.   7:45  - 11:45 vo svojej učebni

Obed žiakov 5. roč.              12:00 – 12:20 s učiteľom, kt. vyučuje poslednú hodinu

Dozor nad žiakmi z Velčíc do 12:26 do odchodu autobusu.

Príchod žiakov do školy:

1.a 2. roč.                                     7:40 – 7:50 bočný vchod – dolná brána

3. roč.                                            7:40 – 7:50 hlavný vchod – hlavná brána

Vyučovanie a obed:

Vyučovanie žiakov 1. a 2. roč.   8:00 – 11:00 v 1. odd.ŠKD    ( sú spojení)

Obed žiakov 1. a 2. roč.              11:00 – 11:20 s tr. učiteľom

Vyučovanie žiakov 3. roč.           8:00 – 11: 20    vo svojej učebni

Obed žiakov 3. roč.                      11:20 – 11:40  s tr. učiteľom

Žiakov, ktorí nie sú prihlásení na obed a ŠKD, tr. učiteľ vyprevadí pri bránu, ktorou ráno vstupovali do areálu.

Žiakov, ktorí sú prihlásení na obed a do ŠKD tr. učiteľ odprevadí naobedovať sa  podľa časového harmonogramu a odovzdá ich do ŠKD, kde ich preberú p. vychovávateľky, každá trieda má samostatne ŠKD.

1.a 2. roč. ŠKD na prízemí

3. roč. na druhom poschodí v ŠKD.

Pri preberaní detí z ŠKD rodičia môžu vstúpiť do areálu hlavnou bránou a po jednom môžu vstúpiť do chodby pri zvončeky, kde si vydezinfikujú ruky a zazvonia do správneho oddelenia.

Pri čakaní pred budovou dodržujú 2 m rozostupy a majú chránené horné dýchacie cesty rúškom.

Ďalšie nevyhnutné pokyny, ktoré je potrebné dodržať nájdete v NOVINKÁCH : Pokyny upravujúce podmienky Základnej školy Sľažany 122...

Novinky

 • Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR sa umožňuje zriaďovateľom od 1. 6. 2020 otvorenie základných škôl na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka.

  Ministerstvo odporúča, aby prevádzka bola zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia žiaka mohli žiaka odovzdať do školy a školského klubu detí pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať žiaka po jej skončení. Zriaďovateľ školy rozhodne o dĺžke prevádzky školy a školského klubu detí v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu žiakov v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 20 žiakov.

 • Milí žiaci,

  Možno si ešte pamätáte, že niektorí ste sa prihlásili na matematického KLOKANA. Termín jeho riešenie bol v dobe, keď sme zostali doma, preto sa autori rozhodli dať vám novú možnosť na riešenie v dňoch od 8. do 12. júna. Tí žiaci, ktorí sa vrátia späť do školy budú riešiť KLOKANA v škole tí, ktorí zostávate doma ho môžete riešiť aj doma na svojom počítači.

  Vaše kódy vám pošlem cez školskú stránku edupge.

  V dňoch od 25. 5 do 31. 5. sa môžete skúšobne prihlásiť svojim kódom na stránke súťaže. V prípade záujmu si môžete urobiť cvičný test. Na tej istej stránke bude prebiehať aj online súťaž podľa harmonogramu:

 • Od 1.6.2020 sa na základných školách obnoví na dobrovoľnej báze vyučovanie v 1. – 5. roč. Súčasne sa začne aj prevádzka školských jedální, preto je možnosť stravovania sa aj žiakov, ktorí sa na vyučovaní nezúčastnia.

  Príprava a výdaj stravy sa počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania realizuje na základe prejaveného záujmu rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka s nárokom na poskytovanie dotácie podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. Dotácia bude poskytnutá len na prevzatý obed.

 • Do galérie Projekty ANJ - rôzne témy boli pridané fotografie.

  Posledné aprílové dni siedmaci vyrábali a projekty na hodine Anj projekty na rôzne témy. Ústrednou témou bolo - Čo by sme mali alebo nemali robiť, aby sme boli zdraví. :)

 • Do galérie Projekty o krajinách - šiesty ročník boli pridané fotografie.

  Aj takýto môže byť výsledok online vyučovania na hodine anglického jazyka.

 • Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. apríla 2020 a aktualizácie tohto dokumentu zo dňa 20.4.2020, po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 20.04.2020 riaditeľka školy rozhodla o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých vyučovacích predmetov nasledovne :

  1. Priebežné hodnotenie sa bude vo všetkých ročníkoch realizovať slovne. Bude mať motivačný a individuálny charakter, bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka. Bude sa prihliadať na možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušenia vyučovania.

 • Oznam o zápise žiakov do 1. ročníka

  Základnej školy Sľažany

  Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zápis je určený pre deti narodené od 1.9.2013 do 31.8.2014.

  Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Sľažany

 • Do galérie Deň Zeme - práce žiakov boli pridané fotografie.

 • Do galérie Deň Zeme 2020 boli pridané fotografie.

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Novinky

 • Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Úradu verejného zdravotníctva SR sa umožňuje zriaďovateľom od 1. 6. 2020 otvorenie základných škôl na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka.

  Ministerstvo odporúča, aby prevádzka bola zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia žiaka mohli žiaka odovzdať do školy a školského klubu detí pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať žiaka po jej skončení. Zriaďovateľ školy rozhodne o dĺžke prevádzky školy a školského klubu detí v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu žiakov v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 20 žiakov.

 • Milí žiaci,

  Možno si ešte pamätáte, že niektorí ste sa prihlásili na matematického KLOKANA. Termín jeho riešenie bol v dobe, keď sme zostali doma, preto sa autori rozhodli dať vám novú možnosť na riešenie v dňoch od 8. do 12. júna. Tí žiaci, ktorí sa vrátia späť do školy budú riešiť KLOKANA v škole tí, ktorí zostávate doma ho môžete riešiť aj doma na svojom počítači.

  Vaše kódy vám pošlem cez školskú stránku edupge.

  V dňoch od 25. 5 do 31. 5. sa môžete skúšobne prihlásiť svojim kódom na stránke súťaže. V prípade záujmu si môžete urobiť cvičný test. Na tej istej stránke bude prebiehať aj online súťaž podľa harmonogramu:

 • Od 1.6.2020 sa na základných školách obnoví na dobrovoľnej báze vyučovanie v 1. – 5. roč. Súčasne sa začne aj prevádzka školských jedální, preto je možnosť stravovania sa aj žiakov, ktorí sa na vyučovaní nezúčastnia.

  Príprava a výdaj stravy sa počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania realizuje na základe prejaveného záujmu rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka s nárokom na poskytovanie dotácie podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. Dotácia bude poskytnutá len na prevzatý obed.

 • Do galérie Projekty ANJ - rôzne témy boli pridané fotografie.

  Posledné aprílové dni siedmaci vyrábali a projekty na hodine Anj projekty na rôzne témy. Ústrednou témou bolo - Čo by sme mali alebo nemali robiť, aby sme boli zdraví. :)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria