Rada školy

 • Zmena niektorých opatrení a zavádzanie nových pravidiel.

  To je výsledok rokovania s odborníkmi a vlády. Niektoré z nich sa dotknú aj  fungovania škôl. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling predstavil, ako to bude po novom vyzerať.

  Možnosť prezenčnej výučby v materských školách a na prvom stupni základných škôl bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska, čo bola jedna z požiadaviek odborníkov. Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne.

  Pre týchto rodičov budú otvorené MŠ a prvý stupeň ZŠ.  

  Potvrdenie o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju prácu vykonávať z domu vám zverejníme hneď, ako bude zverejnené na webovej stránke ministerstva školstva. Zákonný zástupca toto potvrdenie dovzdá škole pri nástupe do školy .

  V platnosti naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

 • 1. 3. 2021

  Aktualizovali sme modul Iné aktivity

 • 26. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul Súťaže a olympiády

 • 26. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul Súťaže a olympiády

 • Úvodná stránka

  bola aktualizovaná

 • 22. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul Iné aktivity

 • 21. 2. 2021

  Aktualizovali sme modul Súťaže a olympiády

 • Rodičovské združenie

  Aktualizovali sme tlačivá  2%  z dane.

 • Rodičovské združenie

  Milí rodičia, zamestnanci a priatelia školy,

   

  zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov za rok 2020 aj pre naše rodičovské združenie. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole a využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

  Aktuálne tlačivá Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti nájdete v zložke Rodičovské združenie na webovej stránke školy.

                                                                  

     

   Minulý rok sme z darovaných 2% z daní za rok 2019 = 1.018,31 eur zakúpili do školy interaktívnu tabuľu s dataprojektorom.

   

 • Návrat žiakov do školy

  Aktualizovali sme úvodnú stránku

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Návrat do školy : Základná škola, Sľažany 122 - v tejto situácii neaktuálne

  Prevádzka školy sa začína 8.2.2021 pondelok

  Vstup rodičov do areálu školy je zakázaný, deti odovzdávajú a preberajú po vyučovaní pri určených bránach.

  Žiaci môžu nastúpiť len s vyplneným Čestným vyhlásením zákonného zástupcu Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf .

  Ak si nemáte možnosť vytlačiť uvedené vyhlásenie, musíte sa dostaviť s dieťaťom ráno do školy, kde ho budete mať možnosť  vyplniť.

  Príchod žiakov do školy:

  1. roč.                                         7:20 – 7:30 bočný vchod – dolná brána

  2. roč.                                         7:30 – 7:40  bočný vchod – dolná brána

  3. roč.                                         7:20 – 7:30 hlavný vchod – hlavná brána

  4. roč.                                         7:30 -  7:40 hlavný vchod – hlavná brána

  Vyučovanie a obed:

  Vyučovanie žiakov 1.  roč.         7:40 –  11:15 v ŠKD-prízemie

  Obed žiakov 1. roč.                   11:20 – 11:35 s tr. učiteľom/vychovávateľka

  Vyučovanie žiakov 2. roč.          7:45  – 11: 20    vo svojej učebni

  Obed žiakov 2. roč.                    11:35 – 11:45  s vychovávateľkou

  Vyučovanie  žiakov 3.roč.           7:40 – 11:40  v učebni 8. roč.

  Obed žiakov 3. roč.                    11:45 – 12:00  s tr. učiteľom    

  Vyučovanie žiakov 4. roč.           7:45  - 11:50 v 5. A triede

  Obed žiakov 4. roč.                     12:00 – 12:20 s učiteľom, kt. bude v ŠKD

  Žiakov, ktorí nie sú prihlásení na obed a ŠKD, tr. učiteľ vyprevadí pri bránu, ktorou ráno vstupovali do areálu.

  Žiakov, ktorí sú prihlásení na obed a do ŠKD tr. učiteľ odprevadí naobedovať sa  podľa časového harmonogramu a odovzdá ich do ŠKD, kde ich preberú p. vychovávateľky, každá trieda ma samostatne ŠKD.

  1. roč. ŠKD na prízemí  - prevádzka do 16:00 hod.

  2. roč. na druhom poschodí v ŠKD- prevádzka do 16:00 hod.

  3. a 4. roč. v triede kde bude prebiehať vyučovanie - ŠKD v týchto ročníkoch bude do 15:00 hod. a rodičia môžu zvoniť do zborovne

  Pri preberaní detí z ŠKD rodičia môžu vstúpiť do areálu hlavnou bránou a po jednom môžu vstúpiť do chodby pri zvončeky, kde si vydezinfikujú ruky a zazvonia do správneho oddelenia.

  Pri čakaní pred budovou dodržujú 2 m rozostupy a majú chránené horné dýchacie cesty rúškom.

 • Karneval u prvákov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval u prvákov.

 • Otváranie škôl od 8.2.2021

  Vážení rodičia

  Na základe rozhodnutia  Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky je možnosť prejsť na prezenčné vyučovanie v Základných školách a v Školských kluboch detí od 8. 2. 2021 pre žiakov 1. – 4. roč..

  Podmienkou nástupu na prezenčné vzdelávanie je pretestovanie jedného rodiča žiaka  1. – 4. roč. s negatívnym výsledkom.

  V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie  sa jeho dieťa nemôže  zúčastňovať prezenčného vyučovania a  tak:

  1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

   2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

  3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

   4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

   Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa  prezenčnej výučby  zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

   

  Rodičia sa môžu dať pretestovať v našej obci, kde bude dňa 6.2.2021 v čase od 8:00 do 18:00 hod. prebiehať ďalšie kolo testovania.

  Na stránke školy sme sprístupnili zistenie záujmu o nástup do školy, ale aj záujem o stravovanie a školský klub detí. Prosíme vážených rodičov, aby nám uviedli svoje rozhodnutie hlasovaním.

  Prezenčná výučba bude prebiehať za dodržiavania sprísnených hygienických požiadaviek a čo najmenšieho premiešavania sa žiakov z jednotlivých tried(obdoba nástupu -  jún 2020).

  Bližšie informácie k nástupu žiakov do školy, harmonogram, rozvrh, rozpis stravovania a rozdelenia do ŠKD zverejníme na webovej stránke zajtra.

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • POLROČNÁ KLASIFIKÁCIA

  Dňa 26. januára 2021 sa  podľa ročného plánu školy uskutočnila Pedagogická rada zameraná na  klasifikáciu za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

  Spôsob klasifikácie pre tento školský rok  bol schválený na Pedagogickej rade konanej dňa 26.08.2020 (nachádza sa v Pláne školy na rok 2020/2021  na webovej  stránke).

  K dištančnému vzdelávaniu   MŠVVaŠ SR nezverejnilo  žiadne usmernenie k polročnej klasifikácii , preto sme sa riadili už spomínaným rozhodnutím Pedagogickej rady.

  Žiaci 1. ročníka budú mať predmety SJL,MAT,PRU hodnotené slovne.

  Žiaci 2.- 4.ročníka budú mať  predmety SJL, MAT, PRU, PRI, VLA, INF klasifikované (známkou).

  Všetky výchovné predmety, NAV a ETV sa  na 1. stupni nehodnotia ( na vysvedčení – absolvoval/a).

  Žiaci 5. – 9. ročníka budú mať hlavné predmety klasifikované (známkou), výchovné predmety, NAV, ETV, TECH budú  nehodnotené.

  Pedagogická rada rozhodla o zmene v hodnotení  predmetu telesná  a športová výchova, ktorý sme mali  podľa PR z 26.08.2020 klasifikovať, ale na základe usmernení  MŠVVaŠ SR sa nemohla od začiatku školského roka vyučovať štandardným spôsobom a  neboli naplnené učebné osnovy podľa ŠkVP, preto bude aj telesná a športová výchova nehodnotená.

  Výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roku 2020/2021 doručíme elektronickou formou cez edupage na rodičovské kontá.

 • Dištančné vzdelávanie

  aktualizovaná hlavná stránka

 • 9. 1. 2021

  Aktualizovali sme modul Súťaže a olympiády

 • Usmernenie k dištančnému vzdelávaniu žiakov 1. - 9. roč.

  Vážení rodičia a žiaci. 

  Pripravili sme pre vás usmernenie ako zvládnuť dištančné vzdelávanie.

   

  Dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov 1. – 9. roč.

   

  Účasť na dištančnom vzdelávaní sa bude evidovať, ak sa žiak nemôže zúčastniť (zo zdravotných dôvodov, nemôže sa pripojiť, výpadok internetu, a iné dôvody...)  musí  to rodič oznámiť triednemu učiteľovi a tým ospravedlniť neúčasť žiaka na vzdelávaní.

   

  Dištančné vzdelávanie sa uskutočňuje  na našej škole prostredníctvom:

  1. edukačného portálu edupage, ku ktorému máte všetci žiaci aj rodičia prístupové údaje (kto nemá, kontaktujte triedneho učiteľa).

  V tomto portáli budete využívať aj komunikačný nástroj pre vizuálnu komunikáciu - Zoom (link na stiahnutie:https://zoom.us/download, Zoom Client for Meetings)

  1. pre žiakov, ktorí nemajú možnosť internetového pripojenia budú posielané PL cez

  mobilné dáta, alebo žiak si ich bude môcť prevziať v škole

  1. ak nebude možná komunikácia cez edupage, učiteľ sa môže so žiakom spojiť cez

  telefón

   

  Dištančné vzdelávanie sa bude riadiť upraveným rozvrhom, ktorý nájdete na webovej stránke  v časti Rozvrh (označený 1-2021).

   

  Žiak je povinný:

   

  – zúčastňovať sa na vyučovacej hodine, denne sledovať vyučovací portál edupage

  – plniť pokyny vyučujúceho,

  – vypracovávať zadané domáce úlohy, projekty, testy, ...

  – zúčastňovať sa na online hodine, na požiadanie zapne kameru a mikrofón,

  – na hodinu má pripravené všetky potrebné pomôcky

   

   Žiak má zakázané:

   - vyhotovovať zvukový a obrazový záznam z vyučovacej hodiny a zverejňovať ho !!!

   - žiaci i učitelia dodržiavajú zásady slušnej a korektnej elektronickej komunikácie, prejavujúc si tak vzájomnú úctu.

  - od žiakov sa očakáva ich samostatná práca. Pri odpisovaní pri on-line testoch, písomných prácach, resp. dištančných domácich úlohách to bude považované za porušenie školského poriadku.

   - počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia, pravidlá a podmienky hodnotenia práce ako počas prezenčnej výučby.

  Na online hodinu sa prihlasujete cez edupage ( v rozvrhu - konkrétna hodina a má zelenú ikonu videa znamená to online hodinu, na ktorú sa treba prihlásiť presne v čase, kedy sa hodina začína.

  Návod na pripojenie nájdete na  https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1144/u1142

   

  Úlohy budú zadávané v primeranom rozsahu a náročnosti s presným určením termínu na vypracovanie a odovzdanie.

   

  Ak žiak nebude reagovať na zadané úlohy v stanovenom termíne a nebude sa zúčastňovať na online vzdelávaní nebude možné ho klasifikovať v danom predmete a bude musieť byť komisionálne  preskúšaný.

   

  Prosíme rodičov, aby vytvorili priaznivé podmienky pre dištančné vzdelávanie a dohliadli na pravidelnú a systematickú prácu svojich detí, aby prebraté učivo zvládli aj počas dištančného vzdelávania.

  Za spoluprácu Vám, vážení rodičia, veľmi pekne ďakujeme.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria