Rada školy

Online exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi STOP obchodovaniu s ľuďmi DEŇ JABLKA  Záložka do knihy spája školy Medzinárodný deň školských knižníc 2020 Jesenné aktivity, zdravá výživa Európsky deň jazykov šk. r.2020/2021 Európsky týždeň športu Zber papiera Deň Zeme 2020 Zdravé zúbky Lyžiarsky výcvik 2020 Týždeň boja proti drogám Ekoaktivity Exkurzie jeseň 2019 Medzinárodný deň školských knižníc 2019 Beseda o včelárstve Prednáška Pravda o drogách Výzvy - Challenges 2019/2020 Cirkus Máša a Medveď Roland Ševce na ME v raketovom modelárstve Škola v prírode Orava - hotel Studnička 2019 Prvouka trochu inak Program Zippyho kamaráti Enviroaktivity Krúžky v školskom roku 2018-2019 Canisterapia v ŠKD Kúzelná fyzika Prvá pomoc v školskom klube Školské výlety, divadelné predstavenia  a exkurzie 2018/2019 Plavecký výcvik Noc s Andersenom Regionálna výchova v šk. roku 2018/2019 Deň narcisov 2019 Úspechy v raketovom modelárstve Výchovný koncert - Na počiatku bola nota Výzvy v cudzom jazyku - challenges 2018/2019 Zážitková hodina biológie Ľudové misie Týždeň jesenných aktivít:  október 2019 Ukončenie šk. roka 2017-2018 Olympijský deň 2018 Výlet - Viedeň 2018 Výlety a exkurzie divadelné predstavenia 2017/2018 Deň detí Výchovný koncert - Škola tancom Škola v prírode máj 2018 Projekt KOZMIX Netradičná hodina ANJ Deň Zeme 2018 Deň narcisov Návštevníci v školskej knižnici Výchovný koncert Svet peňazí Veľkonočné aktivity v knižnici Vynášanie Moreny Deň školských knižníc 2019 Vedecký jarmok v Nitre Mladí hasiči Lyžiarsky výcvik 2018 Vianoce v škole - december 2017 Sférické kino september 2017 Finančná gramotnosť Žiaci zo Sľažian vo Francúzsku Škola v prírode máj 2017 Deň Zeme 2017 Prednášky Čas premien Chcem vedieť nemecky Lyžiarsky výcvik 2017 Netradičná hodina hudobnej výchovy u piatakov Všetko najlepšie pán Janovic " Objav v sebe talent " - výchovný koncert Medzinárodný deň školských knižníc „Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata.“ Deň detí v škole a obci Zážitkové učenie Motýlia záhrada 2016 Dopravná výchova Deň Zeme 2016 Deň vody „ Návšteva Islandu a Grónska“ Výchovné koncerty Tradície Veľkej noci Fašiangy 2016 Rok Ľudovíta Štúra Tábor mladých ochrancov prírody-jún 2015 Technická výchova netradične Dieťa života Exkurzie a výlety 2.-4. ročník Beseda s P. Rajtarom Konferencia ŽIVEKO Týždeň boja proti rasizmu Pomoc zvieratkám v útulku Fyzika naživo Zatmenie Slnka Laboratórne cvičenia na SOŠ Chemickej v Bratislave Školský výlet vo Viedni Školský výlet v Carnuntume Anglický letný tábor v našej škole Polícia v našej škole O škole

Iné aktivity

Projekt KOZMIX

Malá finančná akadémia s Kozmixom

                                                                  

    Veľký dôraz kladieme na to, aby sme našich žiakov naučili narábať s financiami. Žiaci 3. ročníka sa zapojili do projektu  s názvom Malá finančná akadémia s Kozmixom, ktorý oranizovala nezisková organizácia Edulab.

   Tretiaci počas mesiaca apríl, máj pracovali v štyroch tímoch vo funkciách bankárov, novinárov a architektov na tom, aby zarobili financie na vybudovanie vlastného mesta. Prostredníctvom rôznych aktivít sa oboznamovali  s pojmami potreby a hodnoty. Vytvorili si vlastnú menu,, kozmixáky," ktoré zarábali za aktívnu prácu počas vyučovania. Novinári viedli  stavebný denník, do ktorého zapisovali akú aktivitu robili, koľko denne zarobili a koľko investovali. Odmeňovaní boli za správne vypracované úlohy, za prácu v skupinách aj  správanie.Bankári mali svoje investície počas vyučovania pri sebe a viedli svoj tím k správnemu investovaniu. Za zarobené peniaze si tímy kupovali makety kociek, z ktorých architekti navrhovali  a  vytvárali budovy svojej štvrte. Svojou vlastnou prácou si tretiaci vybudovali  krásne mesto s názvom Kozmixovo a centrom mesta sa stala ZOO.V tímoch okrem dobrej spolupráce viedol aj istý boj o každý kozmixák.

   Deti si výborne počínali počas tvoby mesta a jednotlivých úloh sa zhostili ako,,dospeláci." Na záver si pripravili prezentáciu pre ostatných žiakov školy s názvom: Bez práce nie sú koláče.         

 Mgr. E.Šlágorová       

 

Misia Modrá planéta

                                                 

     V mesiacoch október – november sme sa so štvrtákmi zapojili do misie Kozmix Modrá planéta. Na hodinách prírodovedy sme budovali základňu na neosídlenej Modrej planéte. Žiaci sa riešením úloh s environmentálnou problematikou vzdelávali v oblasti environmentálnej prierezovej témy, ktorú definuje Štátny vzdelávací program. Táto misia prispela nielen k porozumeniu vzťahu človek – príroda, ale aj k tímovej práci, ku kreativite a k zážitku z poznávania. Úlohou žiakov bolo pripraviť plán osídlenia novej planéty tak, aby bola trvalo udržateľná.

     Aktivity na témy Prečo sú lesy pľúcami Zeme?, Vodné tajomstvá, Kam fúka vietor?, Pôda – poklad pre všetkých, Môže sa príroda cítiť vyčerpane?, Pestujeme zdravé a chutné plodiny, Aká je cesta našich výrobkov? boli pre žiakov súčasťou interaktívnych cvičení na portále Kozmix.sk, outdoorového vzdelávania, tímovej spolupráce alebo bádateľskými experimentmi.

     Žiaci rozdelení do štyroch tímov zbierali kredity, za ktoré si mohli kúpiť makety budov. Tieto budovy stavali a umiestňovali na základňu a tak budovali svoju časť mestečka. V poslednej fáze všetky štyri tímy spolupracovali – plnením enviromisií, aby bola celá základňa funkčná. Podarilo sa im postaviť základňu s obytnými domami, zdravotným strediskom, nemocnicou, školou, kinom, poľnohospodárskym dvorom, lúkami a pasienkami pre hospodárske zvieratá, s poľami a záhradami, cestami, riekou, recyklačnou spoločnosťou. Navrhli využitie ekologických zdrojov energie – postavili veterné, vodné a slnečné elektrárne.

Výsledky práce žiakov sme priebežne zaznamenávali a fotografie posielali vo forme online prezentácií do vzdelávacieho portálu EDULABU, aby sme mohli porovnať výsledky práce aj so žiakmi v iných školách.

     Po skončení projektu a postavení základne sme pozvali žiakov v našej škole a odprezentovali sme im výsledky niekoľkotýždňovej práce.

     Štvrtáci zvládli aktivity aj prezentáciu výborne. Veríme, že spoločne prežité zážitky a nadobudnuté poznatky budú dôležitým prvkom v ich tvoriacom sa vzťahu k živej aj neživej prírode.

 

 

PaedDr. Mária Kuťková           

 

                                                                                                                

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria