Rada školy

Krúžky

Šikovné deti                                                                                                                                                                              

Krúžok je určený pre deti z 1. až 4. ročníka. Náplň práce je rôznorodá - deti pracujú s papierom, textilom, s farbami na sklo, s odpadovým materiálom, hrajú sa s loptou, s rôznym športovým náradím, uskutočňujú vychádzky zamerané na pozorovanie prírody a zmien v prírode, hrajú sa ekohry a robia aktivity zamerané na ochranu životného prostredia. Riešia tajničky, krížovky, osemsmerovky, hrajú sa s legom, využívajú výukové programy AlfBook, Alík veselá matematika. Aranžujú jesenné, vianočné aj veľkonočné aranžmány, vyrábajú tekvicových strašiakov. Zapájajú sa do výtvarných súťaží, pečú a pripravujú jednoduché nátierky.

Krúžok vedie: Mgr. Zdenka Rajtarová

 

Výtvarný krúžok 

Deti pracujú s papierom - robia vystrihovačky, lepia, vytrhávajú, pripravujú jesennú výzdobu - vyrábajú šarkany, gaštankov, ježkov. Pracujeme s textilom  - vystrihávame, vyšívame, šijeme maňušky. Využívame aj netradičný materiál - vosk, sadru, plastelínu, farby na sklo, farby na textil - učíme sa batikovať. Z PET fliaš vyrábame košíky, farebné kvetináče, z jogurtových téglikov vyrábame šašov. Z kože robíme prívesok, zo sadry rámik, vosk odlievame do škrupín. 

Krúžok je určený pre deti z 1. až 4. ročníka.                                                                  

Krúžok vedie: Mgr. Eva Šlágorová  

 

Folklórny krúžok      

Folklórny krúžok má spevácku a tanečnú časť. V speváckej časti sa deti učia správne dýchať pri speve a rozprávaní, komunikovať v skupine, dvojici bez slov - pomocou gest, mimiky tváre. Prostredníctvom jazykolamov, vyčítaniek sa pripravia na správne nasadenie hlasu na spev. Naučia sa správne dýchať, intonovať, stáť, taktovať, kráčať v rytme piesne.  Krúžok je pre deti 1.-4. ročníka. Krúžok vedie: Mgr. Beáta Karáčová

                           

 

Divadelný krúžok

Žiaci sa zdokonaľujú v čítaní s porozumením, reprodukujú text, tvoria dramatický text z literárnej predlohy, nacvičujú divadelnú hru, čítajú poéziu, ľudové hádanky, ľudové riekanky, slovenské ľudové rozprávky. Nacvičenú divadelnú hru predstavujú svojim rodičom a spolužiakom pri rôznych príležitostiach.

Krúžok je pre žiakov 1.-4. ročníka, krúžok vedie: Terézia Kováčová                                                                         

 

Futbalový krúžok

Žiaci trénujú prihrávky, streľbu na bránu, hlavičkovanie, počas zimnej prípravy robia gymnastické cvičenia, cvičenia na rozvoj rýchlosti a vytrvalosti, precvičujú štandardné situácie, obranné činnosti a útočné kombinácie. Krúžok je určený pre žiakov 5.-9. ročníka. 

Krúžok vedie: Mgr. Peter Kováč

 

                    

Športový krúžok

Deti sa učia základné pravidlá florbalu a hádzanej. Trénujú vedenie lopty, uvoľňovanie bez lopty, prihrávky z miesta, prihrávky na stojaceho aj pohybujúceho sa spoluhráča, bránenie bez lopty, s loptou, strľbu z miesta, z rôznych vzdialeností, hru brankára, postupný útok, kombinácie a štandardné situácie, osobnú obranu a zónovú obranu. Zručnosti získané pri tréningu deti pravidelne využívajú pri športových súťažiach. Krúžok je pre žiakov 5.-9. ročníka. 

Krúžok vedie: Eva Trubáčiková

Stolnotenisový krúžok                                          

Žiaci sa učia pravidlá stolného tenisu vo dvojhre aj štvorhre, základné postavenie hráča, pohyb v hracom priestore, nacvičujú podanie krátke, dlhé, trénujú základné údery, priame údery, útočné údery, topspin, pomalý topspin, prudký topspin a zdokonaľujú sa v taktike hry. Krúžok je pre žiakov 5.-9. ročníka.

Krúžok vedie: Eva Trubáčiková

 

Mladí záchranári                    

Rozprávame sa o organizácii Červený kríž, o jeho vzniku a princípoch. Učíme sa zisťovať základné životné funkcie, učíme sa robiť základné druhy vyšetrení, poznávame obsah lekárničky, precvičujeme základné obväzové techniky a polohovanie ranených podľa druhu poranenia. V skupinách si nacvičujeme poskytovanie predlekárskej prvej pomoci pri odreninách, zlomeninách, vykĺbení, krvácaní, pri úrazoch spôsobených zvieratami, elektrickým prúdom a pri niektorých ochoreniach, alergiách. Pripravujeme sa na súťaž, ktorú každý rok organizuje Slovenský Červený kríž v Nitre. Krúžok je pre žiakov 3.-9- ročníka.

Krúžok vedie: PaedDr. Mária Kuťková

 

Včelársky krúžok

V šk. roku 2020/2021 sa teoreticky zoznámime so včelstvom a zákonitosťami jeho fungovania. Pripravíme sa nákupom pomôcok na prvé úle v našej škole. Na jar privedieme prvé včielky do ovocného sadu v areáli školy. Budeme pozorovať a učiť sa od včielok ako rozumieť prírode. 

"Včela sa nedá chovať doslova, nie je domáce zviera, nemôžeme jej nič prikázať, môžeme ju len usmerňovať. Pri včelách nie je nikto majster, tam sa každý učí do konca života. Preniknúť do tajomstva hmyzej ríše je zložité."
 
Krúžok vedie: PaedDr. Mária Kuťková

                                                                               

 

Mladí fyzici

Mnoho zaujímavých pokusov, ktoré nám uľahčia pochopiť fungovanie sveta si vyskúšame na krúžku pre fyzikov. 

Krúžok je pre žiakov 6.-9. ročníka, krúžok vedie: Mgr. Sabína Krúpová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria