Rada školy

Rada školy

Rada školy

Rada školy má byť predovšetkým iniciatívny a poradný orgán, ktorý svoje kompetencie uplatňuje voči škole, pri ktorej bola ustanovená. V rámci svojich kompetencií plní funkciu verejnej kontroly v oblasti výchovy a vzdelávania .  Funkčné obdobie rady školy je štyri roky s legislatívne vymedzenou , možnosťou kooptovania nových členov. Žiadny kontrolný orgán nemá v kompetencii kontrolovať činnosť rady školy.

Zloženie rady školy pri ZŠ Sľažany

Rada školy má 11 členov.   Členmi rady školy                                                                                                             a) 4 zvolení zástupcovia rodičov                                                                                                             

b) 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy                                                                                 

c) 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy 

d) 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Činnosť rady školy

(1) Rada školy sa vyjadruje k návrhom riaditeľa školy, ktoré je povinný v zmysle zákona 596 / 2003 Z. z. § 5 ods. 7 rade školy predložiť:  

) návrhy a počty prijímaných žiakov                                                                                                

 b) návrh na zameranie a úpravy v učebných plánoch, v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladané počty žiakov v týchto predmetoch                                    

 c) návrh rozpočtu školy                                                                                                                           

d) návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy                                                                                            

e) správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach                                                             

f) správa o výsledkoch hospodárenia školy                                                                                                     

g) informáciu o pedagogicko- organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu                                                                                                                            

h) koncepčný zámer rozvoja školy                                                                                                     

(2) Rada školy                                                                                                                                    

 a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy v zmysle zákona 596 / 2003  §4                                                                                                                                             

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy                                                                                                                                                                        

c) návrh rady školy je pre zriaďovateľa záväzný                                                                                                                                     

3) Rada školy                                                                                                                                           

 a) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) až d) zákona č.596 /2003 Z. z. návrh na odvolanie riaditeľa a predkladá vždy s odôvodnením                                                                                                        

b) vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy

Práva a povinnosti člena rady školy

(1) Člen RŠ má právo:                                                                                                                           

a) voliť a byť volený                                                                                                                              

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu RŠ                                                                                           

c) byť informovaný  o všetkých skutočnostiach , ktoré sú predmetom rokovania RŠ a slobodne sa k nim vyjadrovať                                                                                                            

d)hlasovať ku všetkým uzneseniam RŠ                                                                                                                         

e) predkladať na rokovania vlastné námety, prípadne materiály.                                                                                  

(2) Člen RŠ je povinný zúčastňovať sa zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena RŠ podľa tohto štatútu.

(3) Člen RŠ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Členstvo v rade školy zaniká:                                                                                                         

a) uplynutím funkčného obdobia Rady školy                                                                                                    

b) vzdaním sa členstva                                                                                                                                                   

c) ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy                                                                                                                                

d) ak žiak zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom  školy                                                                                    

e) odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods.5 a 6 zákona 596/ 2003 z. Z                                                       

f) smrťou člena alebo vyhlásením za mŕtveho                                                                                           

g) ak člen RŠ vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu                                         

h) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosťou na právne úkony                                                               

 i) odolaním, ak bol člen RŠ právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo ak si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v RŠ.  

 Členstvo v RŠ sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena RŠ alebo jemu blízkej osoby do výberového konania  na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.                                                                                                           

 V prípade zániku či pozastavenia členstva v RŠ sa na uvoľnené miesto kooptuje náhradník, ktorý sa pri jej vytváraní umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov. Ak takýto náhradník nie je, uskutočnia sa doplňujúce voľby člena RŠ. V prípade zániku alebo pozastavenia členstva z radov delegovaných zástupcov zriaďovateľa, deleguje ten nového zástupcu. V prípade pozastavenia členstva sa pôvodnému členovi RŠ členstvo opäť obnovuje ,ak neuspel vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy. Členovi, ktorý ho nahradil počas výberového konania, členstvo zaniká. 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria