Rada školy

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hravá angličtina HRA
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
informanika INF1
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybová príprava POP
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis Pr
Prírodoveda PRI
Prvouka PVO
Regionálna výchova REV
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Ruský jazyk RJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie Spr
Svet práce SP
Technická výchova TCHV
Technika TCH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Terapeuticko-korekčné cvičenia TKC
Triednická hodina TRH
Vlastiveda VLA
Výchova umením VU
Výtvarná výchova VYV
Výtvarné spracovanie materiálu VSM
Zborový spev ZS
Zemepis ZEM
Zippyho kamaráti Zip

© aScAgenda 2021.0.1251 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.02.2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sľažany 122
  951 71 Sľažany č. 122
 • 0376302219,
  mobil 0903660198
  mobil 1. st. 0903796175
  0376302409 - ekonómka,
  0376302286 - školská jedáleň
  mobil 0903800057

Fotogaléria